Image Details

Choose export citation format:

A Parametric Model to Reproduce the Background of the Insight-HXMT/HE Blind Detector

  • Authors: Yuan You, Jin-Yuan Liao, Shuang-Nan Zhang, Shu Zhang, Xue-Feng Lu, Juan Zhang, Gang Li, Zhi Chang, Yu-Peng Chen, Ming-Yu Ge, Cheng-Cheng Guo, Rui Huang, Yue Huang, Jing Jin, Xiao-Bo Li, Xu-Fang Li, Zheng-Wei Li, Cong-Zhan Liu, Fang-Jun Lu, Jian-Yin Nie, Li-Ming Song, Si-Fan Wang, Yi-Fei Zhang, and Hai-Sheng Zhao

2021 The Astrophysical Journal Supplement Series 256 47.

  • Provider: AAS Journals

Caption: Figure 9.

An example of reproducing an HBD light curve of one energy band using the corresponding parameter set of this parametric model. HBD data, the background light curve reproduced by the model, and all components of the model are drawn in the upper panel and the relative residual of the model in the lower panel.

Other Images in This Article

Show More

Copyright and Terms & Conditions

Additional terms of reuse