Image Details

Choose export citation format:

A Parametric Model to Reproduce the Background of the Insight-HXMT/HE Blind Detector

  • Authors: Yuan You, Jin-Yuan Liao, Shuang-Nan Zhang, Shu Zhang, Xue-Feng Lu, Juan Zhang, Gang Li, Zhi Chang, Yu-Peng Chen, Ming-Yu Ge, Cheng-Cheng Guo, Rui Huang, Yue Huang, Jing Jin, Xiao-Bo Li, Xu-Fang Li, Zheng-Wei Li, Cong-Zhan Liu, Fang-Jun Lu, Jian-Yin Nie, Li-Ming Song, Si-Fan Wang, Yi-Fei Zhang, and Hai-Sheng Zhao

2021 The Astrophysical Journal Supplement Series 256 47.

  • Provider: AAS Journals

Caption: Figure 10.

Schematic diagram of energy channel binning. The blue line is the HBD spectrum and the red lines are borders of the binned energy bands. There are 62 energy bands in total, corresponding to energy channels 26–253.

Other Images in This Article

Show More

Copyright and Terms & Conditions

Additional terms of reuse