Image Details

Choose export citation format:

A Parametric Model to Reproduce the Background of the Insight-HXMT/HE Blind Detector

  • Authors: Yuan You, Jin-Yuan Liao, Shuang-Nan Zhang, Shu Zhang, Xue-Feng Lu, Juan Zhang, Gang Li, Zhi Chang, Yu-Peng Chen, Ming-Yu Ge, Cheng-Cheng Guo, Rui Huang, Yue Huang, Jing Jin, Xiao-Bo Li, Xu-Fang Li, Zheng-Wei Li, Cong-Zhan Liu, Fang-Jun Lu, Jian-Yin Nie, Li-Ming Song, Si-Fan Wang, Yi-Fei Zhang, and Hai-Sheng Zhao

2021 The Astrophysical Journal Supplement Series 256 47.

  • Provider: AAS Journals

Caption: Figure 3.

Map of proton flux ≥3 MeV measured by SEM.

Other Images in This Article

Show More

Copyright and Terms & Conditions

Additional terms of reuse