Image Details

Choose export citation format:

A Parametric Model to Reproduce the Background of the Insight-HXMT/HE Blind Detector

  • Authors: Yuan You, Jin-Yuan Liao, Shuang-Nan Zhang, Shu Zhang, Xue-Feng Lu, Juan Zhang, Gang Li, Zhi Chang, Yu-Peng Chen, Ming-Yu Ge, Cheng-Cheng Guo, Rui Huang, Yue Huang, Jing Jin, Xiao-Bo Li, Xu-Fang Li, Zheng-Wei Li, Cong-Zhan Liu, Fang-Jun Lu, Jian-Yin Nie, Li-Ming Song, Si-Fan Wang, Yi-Fei Zhang, and Hai-Sheng Zhao

2021 The Astrophysical Journal Supplement Series 256 47.

  • Provider: AAS Journals

Caption: Figure 6.

The evolution of the HBD count rate over time. The HBD count rate (top) increases while the count rate of PMs (bottom) remains unchanged, suggesting that this change is contributed by a long-term decay component and not the prompt component or a short-term decay component.

Other Images in This Article

Show More

Copyright and Terms & Conditions

Additional terms of reuse